Algemene voorwaarden

Geen zorgen om jouw gegevens

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. groepsaccommodatie het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;
  2. ondernemer: Masterveld die de groepsaccommodatie aan de contractant ter beschikking stelt;
  3. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
  4. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie te verblijven;
  5. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
  6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie en afgenomen diensten/ catering; recreatiebedrijf;
  7. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de groepsaccommodatie de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
  8. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant voor de ingangsdatum van het verblijf zie hiervoor de u toegereikte regels op de huurovereenkomst.

Wet- en regelgeving
  1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de groepsaccommodatie worden gesteld.
  2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat een ieder de regels naleeft.